Set Signalering

Doel:

Inspiratiecyclus STEM
De methode ondersteunt zorgprofessionals bij het in kaart brengen van problemen van de
cliënt en het achterhalen waar hij het meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden.

Inhoud:

Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Het is essentieel om zorgproblemen in deze laatste kwetsbare en waardevolle fase tijdig te signaleren en daarmee te voorkomen. Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, Algemene Dagelijkse levensverrichtingen (ADL) of gedrag bij zorgvragers omdat zij dag en nacht bij de zorgvrager zijn. De methode Signalering in de palliatieve fase helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers (incl. zorgvragers met een uitingsbeperking). Ook biedt de methode ondersteuning bij de voorbereiding op een multidisciplinair overleg of zorgplanbespreking.

De methode kent vijf fasen om stapsgewijs zorgproblemen te signaleren en deze vervolgens aan te pakken: observeren, onderzoeken, overleggen, zorgleefplan vaststellen en uitvoeren, en evalueren. De verzorgende doorloopt deze fasen per zorgprobleem met behulp van de signaleringskaarten en bijbehorende achtergrondinformatie. Er is een digitale versie en een drukwerk versie van de set beschikbaar.

Doelgroep:

Zorgprofessionals in onder andere een verpleeg- of verzorgingshuis, hospice, thuiszorg of gehandicaptenzorg

Eigenaar:

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Beschikbaar via:

De set Signalering in de palliatieve fase is te bestellen of downloaden via www.palliaweb.nl

Hier vindt u meer informatie en het bestellen/ downloaden van de set signalering.

Contactpersoon:

Marjolein Verkammen, senior adviseur palliatieve zorg IKNL